Copyright(c)2013 ᠭᠣᠣᠯᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ: ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠨᠭᠭᠣᠯ  ᠣᠨ ᠳᠠᠨᠭᠰᠠ ᠡᠪᠬᠢᠮᠡᠯ  ᠣᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠭᠢ  ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ ᠡ
ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠠᠭ:ᠬᠥᠬᠡᠬᠤᠲᠠ  ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠵᠠᠮ  ᠣᠨ 60 ᠳᠤᠭᠠᠷ  ᠳᠠᠨᠭᠰᠠ ᠡᠪᠬᠢᠮᠡᠯ ᠬᠠᠢᠢᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ:4811463  ᠢᠮᠸᠯ:326203280@qq.com ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠨᠤᠮᠸᠷ:010000